כה אמר זבולוני

 
לעשיית מנוי על העיתון
2002 ינויב 25 ,ב"סשת זומתב ו"ט ישילש םוי
לא רואיםדף הבית
ןד שוג תנידמ
ינולובז ילא תאמ
ושרפ הנממש לארשי תנידמל םיחטשה לע המחלמה תא וריאשי ןד תנידמ יבשות
רתוי םיקומע תומוהתל רדרדימ יתרבחה-ילכלכה-ינוחטיבה-ינידמה בצמה םוי ידמ
תומהלתהה תוינידמו ,תרהודה תבכרה לש הבג לע בשוי ינידמה קפואה .רתויו
וליפא דירוהל וניסינ אל ,תמאה .ונחלצה אלו לכה טעמכ וניסינ .תחרופו הלוע
ףיסוהל םעט ןיאו רובידה תא ךכ לע תיחשהל וליפא לבח לבא ,תחא תולחנתה אל
םיקדוצ םאה ?אצומ אלל ךרדב תמאב ונחנא םאה .תקדוצ ימ לש וכרד חכוותהלו
?גוגמו גוג תמחלמו רפסנרטה ,המלשה לארשי ץרא ידיסח

םיירסומ םילוקיש לע רבדל אלש ,םכרד תא לולשי ילנויצר לוקיש לכש ןבומכ
תמאבש הארמ תואיצמה - תוילנויצרה לזאזעל לבא ;םלש םע לש יוכיד לש גוסהמ
םע בירקהל םינכומש םיחישמ ץמוק םע "רבדל ימ םע ןיא" ."רבדל ימ םע ןיא"
בולעל בושק וניאש דסממ םע "רבדל ימ םע ןיא" ,םירבקו םינבא ןעמל םלש
לש המילג תחת םירתתסמש תולזמו םיבכוכ ידבוע םע "רבדל ימ םע ןיא" ,ןכסמלו
.ונייח תא םילהנמה םילאימולש םינקעצ תרובח םע "רבדל ימ םע ןיא" ,תד

הארנ אל לבא ,ןיוצמ ןויער .יטירבה טדנמה תא שדחל העיצה תשק יבליס
אלש עודמ לבא .ונלש הלוחה הטימל םשאר תא בוש סינכהל וצרי םיטירבהש
וא .דרפיהל ,הנש 3,000-כ ינפל ,ך"נתה ימיב רבכ הסונש ןויערב עשעתשנ
."לארשימ דרפיהל" :טוריפב

ורדתסה ךכ לכ אל לארשי תנידמ לש םיבשותה ,המלש תומ רחאלש םהה םימיב םג
,םכש יבשות לש םיסמ דרמכ תגצומ דוריפל תירקיעה הביסהש תורמלו ;םהיניב
יתש התיה האצותה .רחאה קלחה תא בהא ךכ לכ אל טושפ דחא קלחש איה תמאה
.לארשיו הדוהי ,תוכלממ

תנידמ ,השדח הנידמ םיקהלו לארשימ דרפיהל אל המל ,ןויערב עשעתשהל ךישמנ םא
תיטמולפיד תוחיתמל םורגי הז םא) םינדה ,ןד יבשות .ןד שוג לע ערתשתש ןד
ירהש יתדע חתמ אלל ויחי ,טלחומ תד שפוחל וכזי ,(םישימג ונחנא ,קרמנד םע
הנממש הנידמל ראשית םיחטשה לע המחלמה :לכמ בושחהו ,ןאכ ודלונ היבשות
.לארשיל ,ושרפ

םג ."ונתשורג" לש היבשות ידי לע הבר הדהאב לבקתהל ךירצ הז ןויערש הארנ
,קחרמ ונממ רומשל שיש הצקומ לש גוס לאכ ביבא לת יבשותל םיסחייתמ םה םויה
בלשל לוקשל וליפא םינכומ ונחנא .רתוי םילק םייחה תא םהל השענ קרש ךכ
.ואדנל יזועל הרקוהכ ןייו תוניבג לש םיטנמלא הנידמה למסב

תדה ינב ויהי םהמ רכינ קלחש תורמלו ,תירבע איה תימשרה םתפשש תורמל ,םינדה
תיתועמשמל הדרפהה תא תושעל ידכ .לארשי תנידמל םירושק ויהי אל ,תידוהיה
תפרצב ומכ הרוחא תחא העש - הנוש ןמז רוזא רידגהל וליפא םיעיצמ ונא רתוי
.לארשימ םינכסמה ירחא העש םוקל לכונש ךכ - הילטיאבו

לטנ לש תילכלכה הסמעמה תחת קנאית אלש ןד תנידמ .רופס אלל םה תונורתיה
רבעמה תלשממ שאר תויהל לוכי יאדלוח ןור .חורפלו גשגשל לכות ,תויולחנתהה
האצוהה ובש ,ימוקמ רוטיש חוכ ןממנ קנע ןוחטיב ביצקת םוקמב .הלש
םיבושחה םירבדה לע שגדה םשוי ףוס ףוס .שובלה ףיעסב היהת רתויב תיתועמשמה
"הנידמה ןעמל תישע המ" ולאשי אל ןד תנידמב .תוברת ,החוור ,ךוניח ,תמאב
."ךליבשב התשע הנידמה המ" אלא

לעו ,םהלש תומחלמה לע ,הקוחרה לארשי יבשות לע ,רעצב ונישארב דוננ םעפ ידמ
ןקתל םילוכי אל תמאב ונחנא .םייחה הז הככ ,תושעל המ לבא ,םהלש םיסמה לטנ
:טפשמה תא עומשל היהי גונעת הזיא לבא ,ילוא ?יוזה תצק עמשנ .םלועה לכ תא
הזש תעדלו "וידחי הל הרבוחש הריטעמה היונבה םילשורימ ןילביר יבור ןאכ"
.הקוחר הקוחר ,תרחא ץראב רש הזיא

םיבשחמ שיא אוה בתוכה

תספדומה הרודהמה
25.06.02 ישילש םוי
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ישיש םוי הירלג
םיפסומ
ץראה ףסומ
ן"לדנ ףסומ
םירפס
תואירב ףסומ
ץראהב ףלוחה עובשה
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©