כה אמר זבולוני
Bookmark and Share
2003 רבוטקואב 16 ,ד"סשת ירשתב "כ ישימח םוי
חדשותכלכלהגלריהספורטהעיתון המודפסמדריך טלוויזיהארכיון הארץלא רואים עבריתדף הביתתמיכה ושירותחלון החדשות של הארץwww.haaretz.com
ספדומה ןותיעה
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
ימוי
ץראה ףסומל תובוגת
םירפס ל תובוגת
תואירב ל תובוגת
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ישיש םוי הירלג
םיפסומ
ץראה ףסומ
ן"לדנ ףסומ
םירפס
תואירב ףסומ
טנרטניא ןטפק
ףלוחה עובשה
תימויה הרוטקירקה
ץראה תונש 85
םוריח תויונרות
תכרעמל םיבתכמ << תספדומה הרודהמה
תכרעמל םיבתכמ
םירשה יגהנ ותבשיש םויב
,םיגחה רחאל דימ ץורפתש "תותיבשה לכ םא" לע םירשבתמ ונא הלא םימיב
,ףרוע השק םע לארשי םע .הבר הכימתל וכזי אל םהש הארנ ,הדהאה לכ םעו
דרשממ טסוי םינומהה לש םמעזש ידכ ירפ-יטוידה יקפלד לע רגסב ידו
,םתעדב ולעי םא התיבשה יגיהנמ ויהי םימימת .םיתבושה לא רצואה
יתוריש ץוציקב איה תונורחאה םינשה שולשב התוליעפ רקיעש הלשממש
לולסמב םיכורא םירותב םינעתמה לש םלבסמ דרטות ,םישישקל החוורה
.קוריה

.ראשה לע סוחתו בצמל םיארחאב עגפתש ,תיגרוריכ התיבש תובשל רשפא
יריכזמ ,םירשה יגהנ ,ןוטלשה תודסומ תא םיליעפמה קשמה ידבוע ותבשי
טניבקה לכוי אל התיבשה בקע .םיכמסמה ילפכשמו תוכשלה תוריכזמו
,הירוס םע המחלמה תחיתפ תא תוחדל לוכיש רבד ,סנכתהל ינוחטיב ינידמה
.תיפוסהו השדחה תילכלכה תינכותה גצות אל תסנכבו

ישנאו םיאקיטילופ לש םתופתתשה אלב לבא ,ליגרכ ולעפי תרושקתה יעצמא
תיבמ הרושבה וא ,לדנה יבצ לש תיטרקומדה ותנשמ ונל ורסחי ילוא .לשממ
המ לבא ,לארשיב םיימואלניב םיקחשמ םויק לע םולש ןבליס לש ושרדמ
.לבסב הכורכ התיבש ,תושעל

.םיסמו סכממ הנידמה תוסנכהל םיארחאה םיפוגה לש תיללכ התיבש זרכות
(בוטה הרקמב) אלא ,םעה תחוורל םינפומ םניא וללה םיפסכה אליממ
םירופצמו תויולחנתהב תלייט ומכ םיירורהס םיטקיורפל םירבעומ
והז - תונונראהו םיינוריעה םיסמה יבוג לש םתלועפ קספות אל .םיזחאמב
ריעלו םיצפושמ רפס יתבל ,םינקותמ םישיבכל תוכזל דיחיה יוכיסה
.הייקנ

הצוחנה ןוניסה תקינכטב דחוימב ,םיינכט םיישקב ךורכ התיבש לש הזכ גוס
רמאנ רבכ ירהו ,יאדכ ץמאמה לבא ,יוויטקלס ןפואב םיתוריש ןתמל
עבונ תיגרוריכה התיבשה לש המסק ."דובעל ךירצ תובשל ליבשב"ש
.ונבצמ בטיי ןכ ךראתש לככש ,הדבועהמ

ינולובז ילא

ביבא לת
ינולובז ילא לש םירמאמה ראשל
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
All rights reserved Haaretz   ©  "ץראה" , תורומש תויוכזה לכ

כל הזכויות שמורות אלי זבולוני © 2018