8/5/03
   

"ביבא לת תנידמ יחת" הבתכה תרגסמב


 
ינולובז ילא לש םירמאמה ראשל