כה אמר זבולוני

 
לעשיית מנוי על העיתון
2002 רבוטקואב 15 ,ג"סשת ןושחב 'ט ישילש םוי
לא רואיםדף הבית
תכרעמל םיבתכמ << תספדומה הרודהמה
תכרעמל םיבתכמ
הנידמה תא טירפהל םג רשפא
תקפסא יתורישב עייתסמ אוה הבש ,ךוניחה דרשמ לש הנורחאה המזויה
חור בשמ האיבמ ,ויתויעב ןורתפל "בל ןוחתפ" תתומע לש םי'ציוודנסה
הז לע ובשח אל ךיא" אוה לואשל רתונש לכ וירחאש ,יתריציו ןנער
הלשממ ידרשמ םימייק ירה ?םי'ציוודנס קר המל :הלאשה תלאשנו ."םדוק
רבכש הקדצ תודוגאל םהידיקפת תרבעהו ,םינייטצמ שממ םניאש םיבר
.בוט קר ונלו םהל תושעל הלוכי ןתלוכי תא וחיכוה

שרדית ,"בל ןוחתפ"כ םיפוג סייגל וחילצי אל םישורדה םימוכסה תאש רחאמ
תורבחה ואובי .יטרפה קושה ןמ ןוממ יריתע םיפוג לש תוסייגתה
יפל הרבח לכ ,םינושה םהיפגא תא וא הלשממה ידרשמ תא וצמאיו תוירחסמה
,םלש דרשמ ץמאל הלוכי "ללכ"כ קנע תרבח .התלוכי
תא התוסח תחת חקית "הידמיטלומו םיסירת - ויחאו יסוי" וליאו
.תותדה דרשמ לש תואווקמה תרקב תקלחמ

לש רתוי הברה ליעי דוקפתל הכזנ יצראה ץומיאה עסמ רחאלש ,קפס ןיא
הבושתה ?םירשה השארבו םידרשמה תרמצ השעת המו .םיירוביצה םיתורישה
,םהידרשמ יניינעב ידמ רתוי וקסע אל םה ץומיא-םורטה תפוקתב םגש ,איה
יפכש ךכ ,"תימואל הפקז" לע רפש תורמא רורחשבו תויטילופ תושיחבב אלא
.לדבהב שיגרנ אל הארנה

.תיפסכה ןתעקשהל הרומתכ תמוסרפלו הפישחל ןבומכ וכזי תוצמאמה תורבחה
גת תא ןואגב םיאשונ "הלוק-יתעבג-הקוק" ילייח תא תוארל לכונ ךכ
לש הקינכטוריפב םג רבודמו .יסאלקה קובקבה למסב רטועמה ,שדחה הדיחיה
תא ןשע תובותכב וטברשי אוהה ידוסה סיסבהמ איהה תסייטה יסוטמ :שממ
הבסקה תואטמסב ורזפי םינמוימה ודנמוקה ילייחו ,תצמאמה הרבחה לש המש
.םישדחה רשבה ינדעמ לש תויקש

הארנ ,רוביצ יפסכמ דוע םינמוממ םניא םיאכז ונא םהלש םיתורישהש רחאמ
- רוביצ יפסכ תייבגב םיקסועה תודסומב המוד הטיש ליעפהל ןוכנו קדוצ
- םיסמ תמורת אלא ,םיסמ תייבג דוע אל .הסנכה סמו מ"עמ ,ימואל חוטיב
לע םיקפדתמה רפס תיב ידלי לש םארמש ,קפס ןיא .ובל תבדנכ שיא
הנידמל המורת ,השקבב" הרטנמה םהיפבו םישולת יסקנפב םישומח וניתותלד
.ימואלה וננסוחל ףיסויו שפנ בבושי "תקקזנ

יעצבמ םע ,םויה גוהנהמ תיתוהמ הרוצב הנוש וניא הז בצמ ,היינש הבשחמב
ןיא ,ונלשכנ" :םיריהצמ הלא םג הלא .םהינימל םורתורישהו "םחול ץמא"
."ומחר םחר םידוהי ,ונביצקת תא להנל ךיא גשומ ונל

ינולובז ילא

ביבא לת

תספדומה הרודהמה
15.10.02 ישילש םוי
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
ימוי
ץראה ףסומל תובוגת
םירפס ל תובוגת
תואירב ל תובוגת
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ישיש םוי הירלג
םיפסומ
ץראה ףסומ
ן"לדנ ףסומ
םירפס
תואירב ףסומ
ץראהב ףלוחה עובשה
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©