כה אמר זבולוני
  [ ונילא בותכ   | ףד חלש   | טא'צ בירעמ   | הרבחה תודוא   | הרזע   | םייונמ בירעמ   | בירעמ חול  ]    טסוגואב 30 ,ישימח םוי תרודהמ
 

םיממ ןקורתה םגאה
ואדיו ןויכראל
  םיקזבמ
 רעש
  תושדח
  םויה
  טרופס
  םיקסע
  תועד
  ברע ברע
  תבש ףסומ
בירעמ חול
sale בירעמ
 םחה וקה
  עובשפוס
  תורפס
  תוברת
  הקירמא בירעמ
  םיקסע ןיזגמ
  ןשקא
  םישנ
  תואירבל
  ןונגס
  עדמ
  רישיה וקה
  ביבא לת ןמז
  ןייל ןוא
  תא
  םירוה תויהל
  םידליל בירעמ
  לנימרט
    םיבשחמ
תודרוה
םיקניל
תובתכ
תונקל ךיא
םיפיט
תשרה תולוצמב
  המרוג
  םלוע בבוס
 
 הכרב יסיטרכ
 ריווא גזמ
 םויה תנומת
 םייונמ בירעמ
 תועקשה קחשמ
ג"בתנ
 םיסרגנוק בירעמ
 בהז-יפד
Top-10

בירעמב שפח
:הרודהמ ךיראת
םינותיע ןויכראב ףדפד

תובתכ <<םיבשחמהייחתל ןכותה תא םימיקמ
ינולובז ילא תאמ
הייבגל גאדיש ףוג :ירשפא ןורתפ
,ןכותה יתוריש רובע םולשת לש תזכורמ
תורבחה ןיב תקדוצה ותקולחו


תורצוא תולגלו שולגל ,טנרטניאה ידסחמ תונהיל ונלוכ ונלגרתה תונורחאה םינשה שמחב
בורקה יאופרה רתאל שג ?הנונימב חוטב ךניאש השדח הפורת ךל םשר אפורה .עדיו ןכות
שופיח ?ןקנאד הרודאזיא לע הדובע בותכל הכירצ תבה .קיודמה ןונימה תא ררבו ךילא
.דועו ינרדומה דוקירה תודלותב ,הב םיקסועה םירתא רפסמ הלעי ריהמ

יד םתא .הרדשה טוחב המויגנינמ תראתמהMRI תאצות םילבקמ םתא דחא םוי ,הנהו
,יאופרה םכרתאל םישגינ םתא םככרדכ .המויגנינמ יהמ גשומ לש לצ םכל ןיא יכ ,םיגאדומ
רסוח בקע - םירעטצמ ונא" :העדוהה תלבקמ םכינפ תא ,רבשו דוש לבא ,גשומה תא םישפחמו
םגו ,רחא רתאב םכלזמ תא םיסנמ םתא ."רתאה רגסנ ,לועפתה תואצוהב תאשל ךישמהל תלוכי
םיכובנ .היה אלכ םלענ ,רבכע תציחלב הכ דע םכל ןימז היהש עדימה לכ :המוד בצמה םש
שפחל ,םיאפור לואשל ,םינופלט םירהל ,תונשיה תוקינכטל רוזחל םיצלאנ םתא םיששוחו
.םיגאדומ דואמ דואמ תויהל רקיעבו ,םירפסב

םג ןהב) "םוק.טוד"ה תורבח לש ןתסירק בקע ,תואיצמה ןמ קוחר וניא ליעלש רואיתה
.םתקזחא תא ןממל ןכותה ירתא לש תלוכיה רדעהו ,(ןכות ירתאב תוחמתמה תורבח

ראשו ןכותה תורבח ,םירתאה ימיקמ לש םלרו ג רזגנ םאה ?הרזח ךרד ןיא תמאב םאה ךא
?טנרטניאה תיישעתב םירושקה

לכ תא בוש םכינפב ףושחיו ,ץובה ןמ הלגעה תא ץלחי ילואש ןורתפ שי .חרכהב אל
לדומ לש תויתייעבלו יחכונה בצמל םרג המ קודבל שי הליחת ךא .עדיה תורצוא
.טנרטניאה

םאלמל ךרוצ היהש דבלב וז אל .םיבר םיבאשמו םיפסכ ועקשוה םינושה טנרטניאה ירתאב
הרוצב רתאה תולע תא רקייש רבד ,יגולונכטה דצב הבר העקשה םג השרדנ ,תועמשמבו ןכותב
.תיתועמשמ

"הנשיה הלכלכה" לש םיילכלכה םילדומה לכ ומשוי - תואצוהה דצ - האוושמה לש הז דצב
.הזב אצויכו תויצפוא ,תובטה ,תוהובג תורוכשמ ,תיתשתב תורידא תועקשה - הבוטהו

וז ,"השדח הלכלכ" לש גוס איצמהל וסינ - תוסנכהה דצ - האוושמה לש ינשה הדיצב ךא
לע םיימש ידסחל הווקמו (ףסכ ןיא םניח ,רמולכ) הרישי הרומת אלל הרוחסה תא תקפסמה
.הסנכה לש ביבש והשזיא רצייל וא דורשל תנמ

רשא ,םירחא םיתוריש יקפסו תוילאוטריו תויונחב אלו ,ןכותה ירתאב רקיעב קוסענ ונא
"יתימאה םלוע"ב םיליבקמ םיקסע הבש ךרד התואב קוידב תוסנכה םמצעל רצייל םירומא
תואצוההש הדפקה ךות ,םיתורישהו םירצומה לש תוריכמ ידי-לע רמולכ - תוסנכה םירציימ
.ת וסנכהה לע ולעי אל

ולא ןכות ירתא ?םהמ תונהיל ונלחתהש םיתורישה לכ ,ןכותה תורצוא לכ םע המ ךא
קנע תורבח ויפ-לעש לדומ והז ."רווקס סמייטה לדומ" ול ארקאש לדומה לע וססבתה
םיססונתמה םיטלשהמ דחאש ידכ בר ןוממ איצוהל תונכומ ,תורחאו קינוסנפ ,הלוק הקוקכ
.וז רכיכב חרוא ירבוע לש הדבכנה תומכה ללגב קר תאזו - םמש תא אשי רווקס סמייטב

אל םימסרפמהש ירה ,ריעה רכיכל המדי םרתאש רחאמש ,ןכותה תורבח וקיסה ךכל המודב
רתא לכ אלש ללגב ילוא .דבע אל קסעה ,האילפה הברמל .החוטב םתסנכהש ךכ ,עיגהל ורחאי
תוחוכ ללגב ילואו םצמוצמה םוסרפה חטש ללגב ילוא ,רווקס סמייטל תוותשהל לוכי
.ונתיאמ םירתסנה םימוצע

ובש בצמב םויה םיאצמנ ונא - לדומה ןולשיכלו תוסנכהה רדעהל הביסה היהת רשא היהת
ךכ לע דיאל החמש םיאלמתמש ונתאמ הלא םג .תיללכ הסירק ינפל םידמוע םיבר ןכות ירתא
.ונלש ולוכ דספהה יכ םיעדוי ,סופמילואה ןמ ףוס ףוס ודרי םהב ונאניק הכש הלאש

םידיתע-תירק יטילפל םירוענה תחמש תא ריזחי רשא ףונמה והמ ?םסקה ןורתפ ןכ םא והמ
.ןאכ וגיצהל הסננו ,םייק אקווד הזכ ףונמש הארנ ?חותיפ הילצרהו


ףסכ וחקי אלש המל
,ןוכנ עמשנ ."ףסכ תחקל וליחתיש ילוא זא" :איה הזה רשקהב תוצופנה תורימאה תחא
תא לבקל וננוצרב םא ,רמולכ .םלשיש ,עדימ הצורש ימ :הנשיה הלכלכה יללכ יפל קוידבו
לש גוס תופורתה רתאל הסינכה תעב לבקנ ,ונל םשר אפורהש הפורתל קיודמה ןונימה
"?ךישמהל םכנוצרב םאה ,תורוגא 2 לש םולשתב ךורכ םישקבמ םתאש עדימה" :העדוה

,ונלש יארשאה סיטרכ יטרפ ובו ספוט אלמל ץלאינ םולשתל םיכסנ םאש תורשפא םג תמייק
.הזב אצויכו ןכותה רתאב ןובשח תחיתפ ,סיטרכה רושיא לש עגיימה ךילהתה תא רובעל ףאו
ךא ,רתפית םימולשת-ורקימה תייעבש ךכ ,"טנרטניא ףסכ" הארנכ גהנוי דיתעבש ןוכנ
,וב טטושל תוכזה רובע ףסכ הבוגה רתאל הסינכב ךורכה םושירה לש לוברסה םייק ןיידע
.דועו תויואמר ,תויולכונ לש הנכסה תמייק

םא דואמ וסעכתש ריבס .םניחב לבקל לגרוהש רבד לע םלשל בהוא וניא שיא ,ךכל ףסונ
ךכמ ותעיתר תא םויה דע רכוז ולא תורוש בתוכ .ףסכ תובגל לחי םכילע ביבחה רתאה עתפל
.םולשת תובגל לחה ,םניח קלוחמ היהש ,ביבא-לת לש םינושארה םינומוקמה ןמ דחאש

הדבועה םצעמ תוחונה-יא תשוחת איה ,וזה םולשתה תטישב יתעדל תירקיעה היעבה לבא
םכל םורגת ,ירעזמ אוה םא םג ,םולשתב הכורכ רתאל ה סינכש העידיה :"קפוד הנומה"ש
.תומוד תוימויק תולאש דועו ?יאדכ אל וא יאדכ ?ונל הלוע הז המכ בושחל

לש םינושארה הימיב הגוהנ התייהש טנרטניאל רוביח רובע הייבגה תטישל רבדה המוד
םולשתל ורבע םיברש הדבועה םצע ."רתוי תמליש - רתוי תשלג ,תמליש תשלג" :תשרה
.וז הטישבש תויחונה תא החיכומ ,"ךתלוכי יפכ שולג" ישדוח ילבולג


ילבולג ריחמ ילוא זא
ירתאל תשגל תוכזה רובע םירלוד 10 ושדוחב שדוח ידמ םלשל ךירצ היה םכמ דחא לכש חיננ
יקפס ידי-לע הבגיי הז םוכס .םתשלג םהבש םירתאה וא םיפדה רפסמל רשק אלל ,ןכותה
ךכב ןויגיה שי ,היינש הבשחמב - (םהימודו םוקטקא ,בהז טנרטניא ,ן'זיוטנ) טנרטניאה
.דבלב םירלוד 5 שדוח ידמ םלשל םכילעש ךכ ,םולשתה לטנב םה םג ואשי ולא םיקפסש
לעמ הרסוה תוחפל ךא ,(קלדה ריחמ תא ולעה זא ,ייקוא) הרקי רתוי תצק היהת השילגה
.ףד דועו ףד תרפוסה תכפהתמה ברחה םכישאר

םירושקה םיתורישו םירצוממ ןבור ,תפתושמה הפוקה תא רישעהל תופסונ םיכרד תומייק
לע לטוהש סמל המוד רבדה .רצומה תריכמ תרומת סמ םלשל וצלאיי רשא ,טנרטניאה תיישעתב
.םיקסידה תוריכממ תוסנכה ןדבוא לע יוציפ התיה ותרטמש ,וידואה תוטלק ינרצי

הרוצב וקלחל אוה רתונש לכ ,הפוקב ףסכ שי ,םתאלימ הלצהה תמישמב םכקלח תא םתא ,והז
המגוד איה ם"וקא .םירחא םיחטשב רבכ םימייק ףסכ תקולח איה םתרטמש םיפוג .תנגוה
תימ"וקאה הליבקמה תא םיקהל אוה תושעל רתונש לכ .הקיסומה םוחתב הזכ ףוגל תניוצמ
.םוק.טוד ם"וקא .טנרטניאה םוחתל

,ילקו לה ןוגראה היהי ץרא לכב יכ רורבש רחאמ ,ם"וקא.co.il השעמל) ם"וקא.com
ןושלמ) גרדמי ,(םיימואלניב םיגולמת םולשתב ולפטי םיילקולה םינוגראה םירבדה עבטמו
.הפוקה יפסכ תא קלחי םאתהבו ,תשרה ישלוגל םתפישח תומכ יפל םירתאה תא (גניטייר

.ןלהל םיטרופממה םיאבה םיאשונל גאדי הז ףוג

ולאמ ףא תובר טנרטניא ירתאל תונושה גניטיירה תוטיש) יטרדנטסו דיחא גרדמ תעיבק *
.(היזיוולטה תוינכות תא תוגרדמה

רוקיב חרכהב הניא רתאל הסינכ .ךכ-לכ טושפ רבדה ןיא .םירתאל תוסינכה רחא בקעמ *
םיכיישה םיפד תורשעב רקבמ אוהש ךות ,דחא רתאב בר ןמז תולבל לוכי שמתשמ .תיבה ףדב
תכללו םוקל טושפ לוכי שלוגה) ןמזה םרוגב בשחתהל ןתינ אלש רורב - ינש דצמ .רתאל
.םיפצנה םיפדה רפסמ תריפס איה הפידעה הטישהש הארנ .(קפוד הנומה דועב

םיליבקמה םימרוגה ןיב "תונבשחתה" ךות - םירתאה ילעבל םיחוורה תקולח בושיח *
.תימואלניב השילג לע תורחא תוצראב

.ןבומכ ,םולשת *

.ןבלל שי םתואש םייטסיגולו םיינכט םיטרפ רפסמ ןבומכ םימייקש אלא ,ידמל טושפ עמשנ

?ם"וקא.ב-com רבחכ םשריהל וילע אמש וא ,חוור תקולחל תיטמוטוא יאכז רתא לכ םאה *

אל הטוב רמוח םיליכמה םירתא םאה ?ןוגראל םירבח תלבקל םינוירטירק םימייק םאה *
תגצה וניא םקוסיע רקיעש ,םירחא םירתאו תויונח םאה .('דכו סקס ירתא) םשריה ל ולכוי
?םיפסכ תקולחל םיאכז ,ןכות

.(תומודמ תושילגב ףצוי אל רתאש ענמנ ךיא ,לשמל) גניטיירה תונמיהמ תא חיטבנ ךיא *

רפסמ ףיסוהל וצלאיי םא וליפא ,ןרתפל ןתינש רורבו ,תוינכט תויעב ןה ולא ,רומאכ ךא
.(גורדימה תונימא תא חיטביש רטמרפ ומכ) םינושה טנרטניאה ילוקוטורפל םירטמרפ

?ותמקה תא םוזיי ימ ?קוידב הזה ףוגה אוה ימ :תיטסיגול רקיעב איה תירקיעה היעבה
.דועו םהיניב םירחתמה םיפוג המכ ויהי אלש םיחיטבמ ךיא

.םלוע תקבוח אלא ,דבלב תילארשי הניאש היעב ,ללכב םיליחתמ ךיא איה היעבה ,ןבומכו
,הזכ טקיורפ "םירהל" םילוכיש םיפוג רפסמ םימייק ךא ,ךכל הרורב הבושת ונל ןיא
.(טנרטניאה לש הניקתה ןוגרא)W3C ומכ חוור ,תרטמל אלש ומקוהש םיפוג

תמקהל לועפל ליחתהל אוה רקיעה .הזה ןטקה דעצה תא ולחי ,ול םימודו הז רמאמ ילוא
,םהירעש תא רוגסל וצלאיי םיאלפנ ןכות ירתאו רחואמ היהיש ינפל ,םינושה ם"וקאה יפוג
.לבח היהי הזו

'םיירשפא תומלוע' ןכותה תרבח שארב דמוע ינולובז ילאטנרטניא םורופל וסנכיה ? ןכדעתהלו ביגהל םיצור
תורומש תויוכזה לכ © All rights reserved