כה אמר זבולוני

  11/01/04
נענע
 


תשרב םייח 
תירוקמה הבתכל

ינולובז ילא לש םירמאמה ראשל