כה אמר זבולוני

 
לעשיית מנוי על העיתון
2002 רבמטפסב 11 ,ג"סשת ירשתב 'ה יעיבר םוי
לא רואיםדף הבית
תכרעמל םיבתכמ << תספדומה הרודהמה
תכרעמל םיבתכמ
?רחא םיאיבמ םא ,דחא שרגל המל
ינש םירבוחמ רטמ 1.75 הקמועו רטמ 2 הבחור ,רטמ 10 הכרואש הכירבל
ינשה ךרדו ,הקדב רטיל 1 לש בצקב םימ םיסנכנ דחאה ךרד .תורוניצ
ןקורתת ןמז המכ ךותב - תוקד יתשב רטיל 2 לש בצקב םימ םיאצוי
?הכירבה

העובק תומכ ראשית ולא םינותנב יכ םתסה ןמ וניחבי ןיעה ידח םיארוקה
תרתסנ וז תבגשנ הקיטמתירא ךא .םלועל ןקורתת אל איהו הכירבב םימ לש
ןויגיהה תא ןיבהל ןתינ אל תרחא ;הנידמה יטינרבק לש םהיניעמ הארנכ
,השדחה הריגהה תרטשמ תועצמאב םירז םידבוע תחלשמ תחאה םדי ויפלש
.תוצופתה יבחרמ םידבוע םוי ידמ תצבקמ היינשה םדי דועב

איבהלו םיק תא חולשל םוקמב :ילאיווירטה ןורתפה לע בושחל היה רשפא
תא ףילחהל וליפאו ,ץראב םיק תא ריאשהל טושפ רשפא ,רודנש תא ומוקמב
ןורתפ ץמאל לכוי אל ילארשיה סוינגהש וילאמ ןבומ לבא .רודנשל ומש
,תאז .םימייקה "תנבלה"ו םישדח םירז םידבוע תאבה תקספה לש הז טושפ
ללגב ילוא ,ךכמ עמתשמה לכ לע םיק לש ותועיבק ינפמ ששחה ללגב ילוא
ילואו ,וז העפות לע םיליפטה ראשו "םידבועה ירחוס" לש הסנכהה ןדבוא
...םתס הככ

תורוד :ךכש בוטש תויהל לוכיו .םייקה בצמה םע ראשיהל ונודינ ,ךכ םא
,המצע חוכב תענומה תיחצנה הנוכמה - הליבומ םואוטפרפה תא רצייל וסינ
.המגינאה תא חציפו בקעימ בכוכ ךרד הנהו

ינולובז ילא

ביבא לת

תספדומה הרודהמה
11.09.02 יעיבר םוי
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
ימוי
ץראה ףסומל תובוגת
םירפס ל תובוגת
תואירב ל תובוגת
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ישיש םוי הירלג
םיפסומ
ץראה ףסומ
ן"לדנ ףסומ
םירפס
תואירב ףסומ
ץראהב ףלוחה עובשה
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©